Regulamin

Finhouse Spółka Akcyjna

OGÓLNE WARUNKI UMÓW LICENCYJNYCH NA DZIERŻAWĘ

OPROGRAMOWANIA FINHOUSE

Obowiązujące od dnia 22 maja 2015 roku.

Niniejszy dokument reguluje szczegółowe zasady i zakres udzielania licencji na oprogramowanie FINHOUSE.

1. [DEFINICJE]

OWUL – niniejsze Ogólne Warunki Umów Licencyjnych na dzierżawę i korzystanie z oprogramowania FINHOUSE;
SYSTEM – oprogramowanie obejmujące dwa systemy: Finhouse.Sales (wcześniej: Finhouse.System) oraz Finhouse.CRM (wcześniej: CRM/BackOffice), oferowane i dostępne dla Licencjobiorców łącznie lub samodzielnie;
Moduły – opcjonalne składniki SYSTEMU;
Licencjodawca – Firma FINHOUSE SA z siedzibą w Warszawie 02-304, Al. Jerozolimskie 133 lok. 64;
Umowa Licencyjna – umowa upoważniająca Licencjobiorcę do korzystania z SYSTEMU zgodnie z przeznaczeniem;
Licencjobiorca – podmiot, strona Umowy Licencyjnej, któremu przysługują na tej podstawie prawa do korzystania z SYSTEMU zgodnie z przeznaczeniem;
Opłata licencyjna – wynagrodzenie płatne Licencjodawcy przez Licencjobiorcę.

2. [ZAKRES UMOWY LICENCYJNEJ]

Umowa Licencyjna uprawnia do indywidualnego, zgodnego z przeznaczeniem i zakresem funkcjonalnym, korzystania z SYSTEMU w zakresie:
- przetwarzanie danych w postaci trwałego lub czasowego ich zwielokrotnienia w całości lub w części,
- przetwarzania przez Licencjobiorcę w SYSTEMIE danych osobowych pod warunkiem zawarcia pomiędzy Licencjodawcą, a Licencjobiorcą Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych,
-sporządzanie wydruków oraz innych materialnych lub komputerowych rezultatów działania SYSTEMU, a także udostępnianie tych rezultatów w miejscu i w sposób wybrany przez Licencjobiorcę.

3. [WARUNKI I TERMINY PRZEKAZANIA SYSTEMU]

1.    Udostępnienie SYSTEMU Licencjobiorcy powinno nastąpić w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Licencyjnej.
2.    Liczba licencji i tym samym liczba Użytkowników SYSTEMU określona zostaje w Umowie.
3.    Użytkownik zgłoszony przez Licencjobiorcę może korzystać z usług SYSTEMU za pomocą dowolnego komputera, w dowolny sposób połączonego z Internetem. Licencjodawca nie odpowiada za szybkość działania SYSTEMU, związaną z jakością łączy telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez Licencjobiorcę i Użytkowników.
4.    Każdy Użytkownik otrzymuje indywidualny login oraz hasło startowe.
5.    Podczas pierwszego logowania do SYSTEMU Użytkownik korzysta z otrzymanego hasła startowego, jednocześnie SYSTEM wymusza wprowadzenie przez Użytkownika i znanego tylko jemu hasła.
a)    nowe hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę.
b)    SYSTEM wymusza zmianę hasła co 30 dni.
c)    hasło Użytkownika nie jest znane Licencjodawcy.
d)    trzykrotne wprowadzenie niepoprawnego hasła lub próba logowania do SYSTEMU na innej stacji roboczej przez już zalogowanego Użytkownika powoduje blokadę dostępu do SYSTEMU.
6.    Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia hasła osobie trzeciej przez Użytkowników. Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w sytuacji, w której Użytkownik zapomni hasła lub je zablokuje, w wyniku czego utraci dostęp do SYSTEMU i swoich danych i do czasu ponownej aktywacji nie będzie mógł korzystać z SYSTEMU.

4. [WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI]

1.    Z chwilą zawarcia Umowy Licencyjnej, Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty Opłat licencyjnych, z tytułu dzierżawy SYSTEMU w okresie obowiązywania Umowy Licencyjnej.
2.    Wysokość, warunki i szczegóły zapłaty Opłat licencyjnych określa UMOWA, z następującymi zastrzeżeniami:
a)    Opłata licencyjna płatna jest miesięcznie;
b)    zastrzega się możliwość corocznej podwyżki opłat, o czym Licencjobiorca zostanie poinformowany z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Skutek podwyżki nie odnosi się do kwot już zapłaconych przed otrzymaniem zawiadomienia o podwyżce.
3.    Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio w razie przedłużenia obowiązywania Umowy Licencyjnej, o czym mowa w pkt. 8.

5. [PRAWA DO PROGRAMU]

1.    Licencjodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do SYSTEMU.
2.    Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień, SYSTEM oraz informacje dotyczące cen i warunków ustalonych w UMOWIE, stanowią tajemnicę handlową oraz są chronione zgodnie z odpowiednimi przepisami.
3.    Licencjobiorca zobowiązuje się utrzymywać wszelkie uprawnienia wynikające z Umowy Licencyjnej w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń. Każde działanie zmierzające do ustanowienia obciążenia w tym zakresie, będzie uznane za rażące naruszenie istotnych postanowień Umowy Licencyjnej.
4.    Licencjobiorca będzie traktował SYSTEM oraz wszelkie związane z tym informacje jako chronione i prawnie zastrzeżone oraz będzie chronił je dochowując należytej staranności. W okresie związania UMOWĄ, z zastrzeżeniem przyznanych w UMOWIE uprawnień, Licencjobiorca nie będzie:
- udostępniać SYSTEMU lub jakiejkolwiek informacji z nim związanej jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi innemu niż pracownicy bądź przedstawiciele Licencjobiorcy (Użytkownicy). Pracownicy lub przedstawiciele Licencjobiorcy mogą korzystać z SYSTEMU wyłącznie w interesie Licencjobiorcy.
- odtwarzać lub podejmować prób w celu odtworzenia SYSTEMU, lub zezwalać innym osobom na podejmowanie prób w celu odtworzenia programów źródłowych lub ich części z programu wynikowego lub na podstawie innych informacji (niezależnie od ich formy: pisemnej, ustnej, materialnej bądź nie materialnej), udostępnionych na mocy Umowy Licencyjnej.
5.    Licencjobiorca bezzwłocznie poinformuje Licencjodawcę o każdym innym, niż wynikający z Umowy Licencyjnej, przypadku używania lub ujawniania jakiejkolwiek części SYSTEMU przez jakąkolwiek osobę bądź inny podmiot oraz do współdziałania w tym zakresie z Licencjodawcą lub osobami przez Licencjodawcę wyznaczonymi.

6. [ZAPEWNIENIA ORAZ GWARANCJA]

1.    Licencjodawca nie gwarantuje, że SYSTEM spełni wymagania i oczekiwania Licencjobiorcy, w szczególności że Wyszukiwarka kredytów dostarczy pełnych i prawdziwych danych ani też, że SYSTEM będzie kompatybilny z innymi używanymi przez Licencjobiorcę programami.
2.    Wszystkie informacje i dane na podstawie których działa Wyszukiwarka SYSTEMU zostały opracowane w oparciu o uzyskane i posiadane przez Licencjodawcę informacje w postaci procedur kredytowych i ofert standardowych banków. Z uwagi na fakt, że procedury kredytowe i oferty standardowe banków ulegają ciągłym zmianom, Licencjodawca nie może zapewnić, iż dane zawarte w Wyszukiwarce SYSTEMU są poprawne.
3.    Licencjobiorca jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich uwag co do funkcjonalności SYSTEMU, w tym w szczególności do zgłaszania przypadków nieprawidłowego działania SYSTEMU, co umożliwi jego dalszy rozwój.
4.    Zgłoszenie takie powinno być przekazane Licencjodawcy wraz ze szczegółowym opisem tych uwag.
5.    Po otrzymaniu zgłoszenia, Licencjodawca z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i technicznych, dołoży starań w celu przygotowania stosownego update SYSTEMU.
6.    Licencjodawca nie gwarantuje, że SYSTEM będzie działał bez żadnych błędów lub nieprzerwanie, jak również, że Licencjodawca poprawi wszelkie błędy w SYSTEMIE. Powyższe gwarancje są wyłączne i nie istnieją żadne inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym gwarancje przydatności do określonego celu. W szczególności wyłączone zostaje zastosowanie do Umów licencyjnych przepisów kodeksu cywilnego regulujących odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

7. [ASYSTA TECHNICZNA]

1.    W zakresie usługi asysty technicznej SYSTEMU z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i technicznych Licencjodawca zobowiązany jest:
a)    dostarczać nowe wersje SYSTEMU zawierające uaktualnienia i rozszerzenia wynikające z rozwoju SYSTEMU,
b)    do udzielania porad i konsultacji poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.
2.    Konsultacje w zakresie obsługi SYSTEMU dotyczyć będzie w szczególności doradztwa w zakresie zawartości SYSTEMU, jego Modułów, wymagań sprzętowych i zabezpieczeń. Licencjodawca dostarczy również Licencjobiorcy szczegółową Instrukcję Użytkownika.

8. [CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY LICENCYJNEJ]

1.    Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, Umowa Licencyjna może zostać zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony, nie krótszy niż jeden rok.
2.    W przypadku zawarcia UMOWY na czas określony na okres nie krótszy niż 1 rok, UMOWA ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny rok kalendarzowy, pod warunkiem, że żadna ze stron nie złoży oświadczenia, w treści którego w sposób wyraźny złoży oświadczenie o nieprzedłużeniu Umowy Licencyjnej na kolejny rok. UMOWA zawarta na czas określony krótszy niż 1 rok ulega rozwiązaniu z dniem upływu jej terminu obowiązywania.
3.    Odmowa przedłużenia Umowy Licencyjnej może dotyczyć także poszczególnych modułów SYSTEMU.
4.    Oświadczenia, o których mowa powyżej, muszą być złożone na piśmie drugiej stronie nie później, niż na 60 dni przed upływem terminu Umowy.
5.    Okres wypowiedzenia Umowy licencyjnej zawartej na czas nieokreślony wynosi jeden miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.
6.    W razie złożenia przez Licencjobiorcę oświadczenia o odmowie przedłużenia Umowy Licencyjnej w zakresie tylko poszczególnych modułów, Licencjodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia, złożyć oświadczenie o odmowie przedłużenia Umowy Licencyjnej.
7.    Oferta Licencjobiorcy w zakresie zmiany Umowy Licencyjnej polegającej na rozszerzeniu wariantu SYSTEMU lub zamówieniu dodatkowych modułów SYSTEMU, może zostać złożona w każdym terminie.
8.    W przypadku nieprzedłużenia Umowy Licencyjnej na kolejny rok, wszelkie prawa do korzystania z SYSTEMU wygasają z końcem okresu, w którym UMOWA obowiązywała.
9.    Zastrzega się możliwość rozwiązania Umowy Licencyjnej z ważnych przyczyn, w trybie natychmiastowym, z powodu naruszenia przez Licencjobiorcę Umowy Licencyjnej. Dotyczy to także przypadku, gdy Licencjobiorca zalega z jakimikolwiek opłatami związanymi z UMOWĄ.
10.    Z chwilą rozwiązania umowy wszelkie dane zawarte w bazie SYSTEMU zostają zniszczone przez Licencjodawcę.
11.    W przypadku rozwiązania Umowy Licencyjnej przez Licencjodawcę, wszelkie prawa do korzystania z SYSTEMU wygasają z chwilą doręczenia Licencjobiorcy oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Licencyjnej.

9. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ]

1.    Korzystanie z SYSTEMU i z wszelkiej dokumentacji związanej lub powstałej w związku z korzystaniem z SYSTEMU, w inny sposób niż określony w OWUL lub w Umowie Licencyjnej jest nielegalne.
2.    Licencjodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z SYSTEMU.
3.    Licencjobiorca jest zobowiązany do zapewnienia korzystania z SYSTEMU wyłącznie przez upoważnionych Użytkowników.
4.    Licencjobiorca nie może udzielać dalszych sublicencji.
5.    Licencjobiorca ponosi niezależną od winy odpowiedzialność za udostępnienie w jakikolwiek sposób osobom trzecim dostępu do SYSTEMU.
6.    Strona Umowy Licencyjnej może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, jeżeli było to następstwem działania siły wyższej, pod warunkiem niezwłocznego zgłoszenia drugiej stronie faktu wystąpienia siły wyższej.
7.    Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia.

10. [POUFNOŚĆ]

1.    Strony Umowy Licencyjnej zobowiązują się do ochrony poufnych informacji dotyczących drugiej strony, a w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa uzyskanych w ramach realizacji Umowy, tak w okresie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
2.    Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa, informacje o infrastrukturze informatycznej lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, a których ujawnienie przez Stronę Umowy lub jego pracowników osobom trzecim może narazić drugą Stronę na szkodę.
3.    Licencjobiorca zobowiązuje się w szczególności zachować w poufności:
a)    wszelkie dokumenty i informacje ujawnione przez Licencjodawcę,
b)    wszelkie dokumenty, notatki, bazy danych i inne, sporządzone przez Licencjodawcę w celu prawidłowej realizacji Umowy Licencyjnej,
c)    wszelkie postanowienia Umowy Licencyjnej,
d)    wszelkie informacje inne niż publicznie dostępne, dotyczące Licencjodawcy, ich klientów i kontrahentów, w tym w szczególności fakty pozostawania w stosunkach gospodarczych, stosowane ceny, technologie, strategie, metody i plany, niezależnie od sposobu uzyskania tych informacji.
4.    Żadna z informacji wskazanych powyżej nie zostanie przez Licencjobiorcę wykorzystana w innym celu niż w związku z realizacją Umowy Licencyjnej.
5.    Licencjobiorca nie może bez pisemnej zgody Licencjodawcy przekazywać lub w inny sposób ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek dokumentów lub informacji związanych z Umową Licencyjną, chyba że jest to niezbędne dla jej prawidłowego wykonania.
6.    Licencjobiorca wyraża zgodę na ujawnienie przez Licencjodawcę w jego w materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych informacji o łączącej go umowie z Licencjobiorcą oraz wykorzystanie we wszelkich materiałach jego firmowego znaku graficznego z zachowaniem jego formy, kształtu i kolorystyki, zgodnie z wzorem przekazanym  przez Licencjobiorcę.

11. [ZAWIADOMIENIA, ADRESY]

Z zastrzeżeniem innych postanowień OWUL lub Umowy Licencyjnej, wszelkie zawiadomienia, pisma i wezwania oraz wszelka inna korespondencja, w tym informacje handlowe będą przesyłane pocztą elektroniczną.

12. [KLAUZULA SALWATORYJNA]

Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych OWUL staną się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka częściowa nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWUL.

13. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1.    Licencjobiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące firmy, siedziby oraz adresu.
2.    OWUL znajdują zastosowanie w zakresie nieuregulowanym treścią Umowy Licencyjnej. W razie sprzeczności pomiędzy treścią OWUL a Umową Licencyjną na ich podstawie zawartą, znajdują zastosowanie postanowienia Umowy Licencyjnej.
3.    Forma pisemna pod rygorem nieważności jest zastrzeżona dla czynności związanych z zawarciem, zmianą lub rozwiązaniem Umowy Licencyjnej.

14. [WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU / OBOWIĄZUJĄCE PRAWO]

1.    Jako właściwość miejscową sądu ustala się sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.
2.    W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszych OWUL oraz Umowy Licencyjnej, znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Pobierz regulamin w formacie PDF >>