Akcjonariusze
Struktura akcjonariatu Finhouse S.A.:
 
Kapitał zakładowy: 111 250 PLN
Łączna liczba akcji: 1 112 500
Łączna liczna głosów: 1 112 500
Wartość nominalna akcji: 0,10 PLN
 
Struktura kapitału zakładowego:
  • 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  • 112 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B 
Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
(stan na dzień 11 grudnia 2018 roku)

 

Akcjonariusz
Liczba akcji
Procentowy (%) udział w kapitale zakładowym
Dominika Luterek 417 400 37,52%
Andrzej Oślizło 139 000 12,49%
Mariusz Wójcicki 65 772 5,91%
Krzysztof Respondowski 61 498 5,53%
Piotr Mikołajuk (pośrednio przez Centrum Restrukturyzacji Biznesu SA) 57 000 5,12%
Inni, poniżej 5% 371 830 33,43%
RAZEM: 1 112 500 100,00%